طرز تهیه تست فرانسوی (French toast)

طرز تهیه تست فرانسوی (French toast)


راز آشپزی من راز آشپزی من
وقتی آب هویج می گیرید تفاله ها را دور نریزید واز آن همراه مغز گردو در فسنجان استفاده کنید تا خوش رنگ شود مزه خوب بگیرد ویا به کوکوسیب زمینی اضافه کنید ولی توان به مرغ افزود تا بوی بد مرغ گرفته شود البته به اندازه بریزید نه زیاد
   Hakeemeh Najafabady