طرز تهیه ته چین به

طرز تهیه ته چین به


راز آشپزی من راز آشپزی من
بهترین راه حل وا نرفتن کوفته اضافه کردن کمی سینه مرغ چرخ شده به آن است.