طرز تهیه کتلت تن ماهی

طرز تهیه کتلت تن ماهی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برایه اینکه تحدیگ خوبی داشته باشید وقتی برنج یا ماکارانی دلم کرد این ور وآن ورش را کمی آب بریزید وکمی بزارید ومیل نمایید
   فاطمه