طرز تهیه پیتزا مخلوط ساده

طرز تهیه پیتزا مخلوط ساده


راز آشپزی من راز آشپزی من
پس از اینکه خورش فسنجان جا افتادبه ان پباز داغ اضافه کنید وباشعله کم بکذاریدچند دقیقه بجوشد طعم وعطر خوبی پیدا میکند
   زرین تاج ابسالان