طرز تهیه زیتون پرورده

طرز تهیه زیتون پرورده


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای پوست کندن گوجه چندثانیه توآب جوش بزاریدوبعدبرای اینکه نپزه سریع توآب سردبزاریدراحت پوستش کنده میشه
   زهراخردمند