تزئین هندوانه به شکل آدم برفی

تزئین هندوانه به شکل آدم برفی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای خوش طعم شئن و وارد شدن شوک به برنج برای اینکه بلندتر بشه کمی مانده با ابکش کردن برنج یک لیوان دوغ بهش اضافه کنید بعد چندتاجوش خوردن ابکش کنید