مرینیت کردن ماهی(مزه دار کردن قبل از پخت)

مرینیت کردن ماهی(مزه دار کردن قبل از پخت)






راز آشپزی من راز آشپزی من
چون شیربرنج طبعش سرده بجای شکر بعد پختن با عسل میل کنید خوشمزه و مقوی . فاطمه