مسقطی گردویی

مسقطی گردویی


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر برنجشما ته گرفت یا ته دیگش سوخت روی ان یک تکه نان بگزارید بوی بد ان را میگیرد......