درون بدن را در بهار،خانه تکانی کنید!

درون بدن را در بهار،خانه تکانی کنید!


راز آشپزی من راز آشپزی من
نیم ساعت قبل از طبخ نصف کیوی را به موادی که برای مرینیت کردن جوجه کباب یا کباب برگ استفاده میکنید اضافه کنید.