نان تندیر چؤره یی

نان تندیر چؤره یی


راز آشپزی من راز آشپزی من
کافیه برا اینکه موقع پیاز پوست کندن چشم نسوزه قبل از پوست کندن پیاز اونو کمی زیر آب بگیریم