رب غوره

رب غوره


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر به خورشت قیمه سیب زمینی هل اسیاب شده وچوب دارچین اضافه کنید خوشمزه میشه