طرز تهیه فریتاتا

طرز تهیه فریتاتا


راز آشپزی من راز آشپزی من
برنج هایی که در یخچال مانده و خشک شده را میتوانید به عنوان ته دیگ استفاده کنید این طوری ته دیگه خوشمه و خوبی میشه