طرز تهیه میتلف لقمه ای

طرز تهیه میتلف لقمه ای


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر گوشت یا اردک شما دیرپزاست یک یا دوعدد شاخه نازک درخت انجیر را بریده وبعداز پوست کندن وشستن آن رادرون قابلمه به همراه محتویات می اندازیم وبعداز پختن از آب خارجش میکنیم.