طرز تهیه خوراک جگر

طرز تهیه خوراک جگر


راز آشپزی من راز آشپزی من
برایه اینکه تحدیگ خوبی داشته باشید وقتی برنج یا ماکارانی دلم کرد این ور وآن ورش را کمی آب بریزید وکمی بزارید ومیل نمایید
   فاطمه