طرز تهیه رولت ماهی تیلاپیا با پنیر صبحانه

طرز تهیه رولت ماهی تیلاپیا با پنیر صبحانه


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه لیمو عمانی تلخ نباشد می توانید 4بار لیمو هارا در آبجوش قراربدهید وهر دفعه آب را خالی کنید.