چغرتمه (به زبان آذری ) یا دادش را در نیاور (معادل فارسی)

English :

SOORAN FOOD

-

ARCHSHEET.COM - Architecture and decoration


فارسی :

نوبت دات‌آی‌آر


© SOORAN 2006-2014 - All Rights Reserved | All materials © their respective copyright holders. Disclaimer