طرز تهیه آش کشک خالته...!

طرز تهیه آش کشک خالته...!


راز آشپزی من راز آشپزی من
بررای استفاده از یخ قالبی از آب جوشیده استفاده کنید تا یخ شفافی داشته باشید
   ثمین ونایی