طرز تهیه حلقه های شربتی،یک دسرشیک وخوشمزه

طرز تهیه حلقه های شربتی،یک دسرشیک وخوشمزه


راز آشپزی من راز آشپزی من
من غذا را به صورت مندراوردی درست میکنم. یعنی از خودم غذا درست میکنم یا به غذای درست شده چیز دیگری را هم که در مواد اولیه نبود رو میریزم و این طوری غذام عاااالی میشه